Sektor Pendidikan Swasta & Pendidikan Khas

direktori

FUNGSI UNIT PENDIDIKAN SWASTA


 

 1. BIDANG PENDAFTARAN DAN PIAWAIAN  
  1. Memproses permohonan penubuhan, pendaftaran, pengendalian kursus, tambah atau ubah suai premis, pindah premis, jual atau ubah syarat serta pengurusan institusi. 
  2. Memproses dan mengadakan lawatan, menjalankan pemeriksaan dan menjalankan aktiviti penaziran terhadap IPS untuk tujuan pendaftaran bagi menentukan semua peraturan, piawaian dan undang-undang dipatuhi
  3. Memproses dan meluluskan permohonan pendaftaran permit mengajar guru/pekerja IPS. 
  4. Memproses permohonan pembaharuan pendaftaran institusi dan permit mengajar guru IPS 
  5. Menguruskan permohonan pelantikan, pembatalan dan pewartaan pegawai-pegawai pendidikan JPN dan PPD bagi memenuhi kehendak perundangan di bawah Akta Pendidikan 1996 (AKTA 550)   
 2. BIDANG PENGUATKUASAAN   
  1. Menjalankan pemantauan dan pengawalseliaan terhadap IPS bagi memastikan dasar dan peruntukan perundangan pendidikan berkaitan dipatuhi    
  2. Mengesan kesalahan yang dilakukan oleh IPS dan mengambil tindakan susulan yang bersesuaian bagi memastikannya selaras dengan peraturan dan peruntukan perundangan pendidikan yang berkaitan 
  3. Mengenal pasti dan menangani isu dan permasalahan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang berkenaan bagi memastikan  pendidikan swasta yang ditawarkan adalah berkualiti 
  4. Memantau media massa terutamanya akhbar-akhbar perdana, brosur, sepanduk dan sebagainya yang menyiarkan iklan, artikel dan rencana bagi memastikan IPS tidak menyalahi dasar dan peruntukan perundangan negara 

 

FUNGSI UNIT PENDIDIKAN KHAS


 1. Memberi peluang pendidikan, memperkasa dan menilai keberkesanan program pendidikan khas.
 2. Membentuk sahsiah dan mempertingkat potensi diri murid berkeperluan khas di sekolah pendidikan khas, Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Inklusif hingga ke peringkat antarabangsa.
 3. Mempertingkat kompetensi pengurus, pentadbir, guru dan anggota kumpulan sokongan pendidikan khas melalui program latihan di dalam dan di luar negara.
 4. Memastikan sumber manusia mencukupi, terlatih dan berkemahiran untuk melaksanakan Program Pendidikan Khas.
 5. Mempertingkat kemudahan infrastruktur, infostruktur, peralatan khas, bahan pengajaran dan pembelajaran serta perkhidmatan sokongan yang sesuai dan relevan bagi murid berkeperluan khas.

 

CARTA ORGANISASI SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA & PENDIDIKAN KHAS


 

 spspk baru

OBJEKTIF UNIT PENDIDIKAN SWASTA


1.  Memastikan pengurusan & pelaksanaan Akta Pendidikan 1996 serta peraturan-peraturan yang dibuat bawahnya berjalan dengan lincin dan lancar.

2.  Melaksanakan Dasar Pendidikan Swasta selaras dengan Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan Negara.

3.  Memastikan semua pengurusan pendaftaran IPS mematuhi peruntukan perundangan dan peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya.

4.  Melaksanakan sistem penguatkuasaan dan pegawal seliaan yang cekap dan berkesan.

5.  Memastikan insfrastruktur dan prasarana IPS mempunyai kualiti, mematuhi piawai yang ditetapkan bagi menghasilkan pendidikan yang cemerlang.

6.  Menjadikan Pulau Pinang sebagai pusat kecemerlangan pendidikan swasta yang menawarkan pendidikan yang berkualiti.

 

OBJEKTIF UNIT PENDIDIKAN KHAS


1.  Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan khas.

2.  Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap murid dengan keperluan khas.

3.  Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid dengan keperluan khas.

4.  Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini dan.

5.  Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang pendidikan khas.

Aplikasi Utama

1GovUC (Emel Rasmi)


e-Gerak (Pergerakan Pegawai)


e-Direktori (Direktori Pegawai)


SPL KPM (Rekod Kursus Pegawai)


e-Takwim (Takwim Unit)


e-Bilik Mesyuarat (Tempahan Bilik Mesyuarat)


KBKPKK (Pemantauan Kontrak Kebersihan dan Keselamatan Sekolah)

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Hak Cipta Terperlihara 2017